Avís Legal

1.Informació pel compliment de la llei 34/2002 de l’11 de juliol (Art.9 i 10)

Titular: PROCOAT TECNOLOGÍAS, S.L.U.

Direcció: Av/ de la Indústria, 4 (Pol. Ind. Pla del Camí) 08297 CASTELLGALÍ (BARCELONA)

Contacte. Jaume Grau / Cristina Grau

Dades registrades: Reg. Merc. Barcelona:

CIF: B60758497

2. Política de Propietat Intelectual

PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que hi ha a les pàgines de Internet de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. Amb els límits fixats a la llei, PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.  no assumeix cap responsabilitat derivada de la carència de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que apareixen en les seves pàgines de Internet.

Els continguts i la informació que contenen les pàgines web de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. poden estar elaborats per personal de PROCOAT TECNOLOGÍAS, S.L.U. i per professionals del sector del disseny. Per tant, els continguts i la informació de les seves pàgines no vinculen a PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.  ni constitueixen oficialment les seves opinions, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines de Internet de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.  poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. no pot controlar. Per tant, PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a les pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos a www.procoat-tech.com son propietat exclusiva de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.  o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.

3. Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre)

Per poder accedir a alguns serveis que PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.  ofereix a través de la web s’hauran de proporcionar algunes de les seves dades de caràcter personal. Per complir la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant la complementació de formularis, les seves dades quedaran  incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. . amb la finalitat d’oferir uns serveis (degudament descrits) i per comunicar-li qualsevol informació comercial  que PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. cregui oportú que sigui del seu interès. En cap cas les seves dades seran cedides a tercers. Tanmateix, comuniquem la possibilitat d’exercir amb els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a infobrugal@procoat-tech.com o bé per escrit a PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. Av/ de la Indústria, 4 (Pol. Ind. Pla del Camí) 08297 Castellgalí (Barcelona).

Condicions legals

1.Acceptació de les Condicions Legals de Contractació

Mitjançant l’acceptació del present contracte (a través de l’activació del clic), l’usuari declara:

Ser una persona major d’edat i amb capacitat per contractar i que ha llegit i accepta les presents Condicions Legals.

Aquestes condicions legals (en endavant, “les Condicions Legals”) regulen la relació jurídica que sorgeixen dels processos de contractació realitzats entre els usuaris (en endavant, “els Usuaris”) i la pàgina web ubicada en la URL http://www.procoat-tech.com, propietat de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.  ( en endavant www.procoat-tech.com). Els Usuaris accepten les Condicions Legals des de l’instant que utilitzen, consulten, visiten, etc..) o contracten qualsevol servei. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. posa a la disposició d’aquests, el número de telèfon 93.875.61.50 i la direcció d’e-mail infobrugal@procoat-tech.com, per a que puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Legals.

2.Lleis aplicables

Les presents Condicions Legals estan subjectes a la informació exposada a la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació de la Llei 26/1984 del 19 de juliol, Llei General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002 del 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3.Política d’Ús del servei i responsabilitats

PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per a possibles danys i perjudicis provocats per la indisponiblitat del servei per causes de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta. L’usuari manifesta conèixer la informació facilitada per PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. a través dels seus apartats o serveis, no te caràcter vehicular o legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

4. Modificació de les Condicions Legals

PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. podrà modificar les Condicions Legals sense prèvia notificació als Usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de www.procoat-tech.com. A través de la modificació de les Condicions Legals exposades a la pàgina web de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. es donarà per complert aquesta obligació de notificació.

En tot cas, abans d’utilitzar els serveis, es podran consultar les Condicions Legals.

5. Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

Amb l’entrega de la direcció de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de determinats serveis, els Usuaris donen el seu consentiment per a que certes direccions siguin tractades i també utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis o productes oferts per PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. o dels seus patrocinador. PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. posa a la disposició dels Usuaris la direcció de correu electrònic infobrugal@procoat-tech.com i el telèfon +34938756150, per a que aquests revoquin els consentiment prestat.

PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. declara que compleix l normativa vigent respecte a la Protecció de dades, concretament la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny que desenvolupa l’anomenada llei orgànica. PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte anomenats en el paràgraf anterior per a que aquests exerceixin els drets  d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent. PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. declara que en cap cas les dades facilitades pels Usuaris seran cedits a tercers.

6. Compliment de la Propietat Intelectual

Els continguts subministrats per PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U.  estan subjectes als drets de la Propietat Intelectual e Industrial i són titularitat exclusiva de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. o de les persones físiques o jurídiques que la formen. Mitjançant l’adquisició d’un servei, PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. no atorga al adquirien cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. tots aquests drets. La cessió dels anomenats drets requerirà el previ consentiment per escrit per part de PROCOAT TECNOLOGÍAS S.L.U. L’usuari no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La Propietat intel·lectual inclou, a part del contingut de www.procoat-tech.com, els seus logotips, disseny, imatges i el codi font utilitzat per a la seva programació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Legals es regiren i s’interpretaran d’acord amb les Lleis del regne d’Espanya.

8. Notificacions

Totes les notificacions, requisits, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se per les parts amb relació a les Condicions Legals, s’hauran de realitzar per escrit i s’entregaran personalment o bé remeses per correu certificat.

Back to top